top of page

Privacybeleid

Annemieke van Leeuwen, de uitgever achter deze website, neemt uw privacy serieus. Wij registreren zodoende geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze of nog door ons te ontwikkelen websites.

De website www.annemiekevanleeuwen.nl en eventuele aanvullende diensten worden aangeboden door Annemieke van Leeuwen. Annemieke van Leeuwen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacyreglement staat belangrijke informatie voor de gebruiker over welke persoonsgegevens Annemieke van Leeuwen verwerkt (opslaat, beveiligt, etc.), op welke manier en voor welke doeleinden.

1. Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Annemieke van Leeuwen, als uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Dit doen wij onder andere:

 • om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren aan de hand van uw hulpvraag.

 • om met u te communiceren in de praktijk, tijdens workshops of cursussen en via e-mail, telefonisch, per nieuwsbrief via andere media.

 • om een zorgnota op te stellen die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor gebruiken wij uw NAW gegevens, geboortedatum, datum van behandeling, omschrijving van de behandeling, de kosten van het consult.

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

 • om onze diensten te promoten en de naamsbekendheid van Annemieke van Leeuwen te vergroten;

 • om het gebruik van onze website te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website kunnen verbeteren, de website kunnen aanpassen aan uw voorkeuren en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen;

 • om ervoor te zorgen dat de website goed beveiligd is tegen misbruik en beveiligingsincidenten;

 • om onze rechten te verdedigen;

 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • om onze andere gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals het eventueel overdragen van bedrijfsactiviteiten, het in beeld brengen van onze doelgroep, en het analyseren van interesses en voorkeuren van onze gebruikers, voor zover wettelijk toegestaan.

 

2. De manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen
Annemieke van Leeuwen verzamelt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • u verstrekt de gegevens zelf, bijvoorbeeld bij tijdens de eerste ontmoeting, per e-mail telefonisch; of

 • uw gegevens worden gegenereerd via het online reserveringssysteem (onlineafspraken.nl);

 • we verkrijgen de gegevens van derden, voor zover wettelijk toegestaan.

 

3. Hoe wij persoonsgegevens verwerken en bewaren
Annemieke van Leeuwen verwerkt persoonsgegevens in de volgende situaties en op de volgende manieren:

 • Tijdens het eerste telefonisch contact voor een afspraak in de praktijk worden NAW-gegevens, geboortedatum, naam verzekeraar, contactpersoon in geval van nood en reden van contact (hulpvraag) gevraagd.

 • Bij een eerste consult wordt een anamneseformulier doorgenomen met medisch-sociale vragen en vragen over leefstijl en –gewoonten.

 • Het is ook mogelijk dat twee bovengenoemde punten per mail door uzelf worden aangeleverd.

 • In sommige gevallen is het mogelijk om u te registreren via het online reserveringssysteem van onlineafspraken.nl. Daarin maakt u zelf een account en wordt gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Een aantal van deze gegevens is verplicht: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bij welk bedrijf u werkzaam bent (bij behandeling bij werkgever op locatie), of u een nieuwsbrief wilt ontvangen en u beantwoordt enkele gezondheidsvragen zodat wij onze diensten kunnen afstemmen op uw situatie.

 • Bij elke behandeling worden notities gemaakt die worden bewaard in een schriftelijke, persoonlijk dossier.

 • Alle cliënten die via de praktijk in contact komen met Annemieke van Leeuwen ontvangen de online nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden via de link in deze digitale nieuwsbrief.

 • Als u een klacht bij ons indient of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij uw gegevens (zoals e-mailadres en naam) voor zover dit nodig is om de klacht af te handelen of uw e-mail of vraag te behandelen of te beantwoorden.

 • Als u persoonlijke informatie deelt via de portal van onlineafspraken.nl, wordt die informatie door onlineafspraken.nl opgeslagen. Annemieke van Leeuwen heeft dmv een abonnement bij deze organisatie toegang de inhoud van deze content en informatie uit agenda.

 • Als u een account hebt via onlineafspraken.nl, kunnen wij bepaalde metadata opslaan, zoals gegevens over het gebruik, gemaakte afspraken en abonnementen. Als toestemming nodig is, zullen wij die vragen.

 • Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de behandelend therapeut en –bij behandeling op de werkvloer- voor de collega’s die bij uw werkgever voor Annemieke van Leeuwen werkzaam zijn nadat zij zijn ingelogd. Uw persoonlijke gegevens zijn nooit zichtbaar voor bezoekers van de website.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • We zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • We ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 • Alleen de behandelend therapeut toegang heeft tot de gegevens in uw dossier.

Elke behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de wet op de behandelovereenkomst.

U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de (gezondheids)gegevens die u verstrekt. Bij plaatsing van bijzondere persoonsgegevens via het online reserveringssysteem, waaronder gezondheidsgegevens, beschouwt Annemieke van Leeuwen deze gegevens als persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als gebruiker van het online reserveringssysteem bent u bovendien verplicht om zorgvuldig met uw inloggegevens om te gaan, zodat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot privacygevoelige informatie. Annemieke van Leeuwen heeft een verwerkersovereenkomst met onlineafspraken.nl en zij dragen er zorg voor deze website en inhoud daarvan voldoen aan de beveiligingseisen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

4. Beveiliging
Annemieke van Leeuwen treft passende maatregelen om persoonsgegevens, en overigens ook alle andere data die we voor u opslaan, te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dat betekent o.a. dat wij onze IT-systemen goed beveiligen, dossiers veilig bewaren en dat wij correct omgaan met persoonsgegevens. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens.

 

5. Derden
Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • collegatherapeuten die voor Annemieke van Leeuwen worden ingehuurd bij behandelingen bij bedrijven;

 • partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties (indien van toepassing);

 • hosting providers;

 • partijen die communicatietools aanbieden, zoals onlineafspraken.nl;

 • partijen die diensten aanbieden die wij gebruiken om onze eigen diensten te analyseren, zoals Google Analytics; en

 • andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, zoals YMLP.

Dergelijke partijen zullen onder de verantwoordelijkheid van Annemieke van Leeuwen handelen als verwerkers van Annemieke van Leeuwen en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden die geen verwerker zijn, tenzij wij:

 • hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of

 • dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketing, het delen van persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen, het besturen van ons bedrijf, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

 

6. Berichtgeving
Wij sturen regelmatig een digitale nieuwsbrief waarin wij informeren over interessante nieuwtjes, zoals bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. U kunt te allen tijde aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen via de daarvoor bestemde link.

Verder sturen wij per e-mail notificaties bij belangrijke gebeurtenissen, geplande data bij de werkgever (indien van toepassing), veranderingen in schema’s of nieuwe collega’s. U kunt te allen tijde aangeven de e-mail-notificaties niet meer te willen ontvangen.
Bij gebruik van onlineafspraken ontvangt u per e-mail automatisch gegenereerde berichten vanuit het online reserveringssysteem onlineafspraken.nl, zoals bevestigingen van uw afspraken, herinneringsmails, facturen (bij rechtstreeks betaalde afspraken).


7. Diensten aangeboden door derden
Op uw verzoek en/of met uw toestemming, kunnen samenwerkende collega’s contact met u opnemen als u (via eigen initiatief) interesse hebt getoond in hun diensten. U zult dan eerst worden gevraagd om contactgegevens te verstrekken aan zo’n derde, bijvoorbeeld een telefoonnummer. Wat die derde partijen doen met uw persoonsgegevens, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Annemieke van Leeuwen. Voor meer informatie over hoe zulke partijen omgaan met uw  gegevens, raden wij u aan om het privacybeleid van die betreffende partij te lezen.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites aan. Annemieke van Leeuwen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

8. Uw rechten
U kunt contact opnemen met ons voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

 • vragen naar aanleiding van dit privacyreglement;

 • inzage in en rectificatie, wissing, beperking of overdracht van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot het persoonlijke account verwerken;

 • bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door ons, voor zover de wet u dit recht geeft.

U hebt altijd recht op inzage in uw eigen cliëntendossier en bij gebruik van het online reserveringssysteem kunt u persoonsgegevens ook online inzien door in te loggen op uw account. U kunt daarin ook wijzigingen aanbrengen in uw eigen gegevens.

Als daarvoor een gegronde reden bestaat, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

9. Wijziging van dit privacyreglement
Het kan voorkomen dat het in dit privacyreglement opgenomen beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om ons privacyreglement regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij u informeren over wijzigingen.

 

10. Contact
Als u vragen hebt over dit privacyreglement, neem dan contact op met:

 

Being in Touch

Annemieke van Leeuwen
Hoekerkade 42
2725 AL Zoetermeer
06-52180040
contact@annemiekevanleeuwen.nl

www.annemiekevanleeuwen.nl is onderdeel van Being in Touch. In de praktijk worden behandelingen uitgevoerd door eigenaar Annemieke van Leeuwen. In geval van behandelingen op de werkvloer kan er worden samengewerkt met collega’s.

Laatst gewijzigd: 4 april 2022

being_klein.png
bottom of page